CBMD | Çocuk Beslenme Metabolizma Derneği

DERNEĞİN AMAÇLARI

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği başlıca iki alanda faaliyet göstermektedir. Derneğimiz, çocukluk çağı hastalıkları arasında çok önemli bir yer tutan ve özellikle akraba evliliği bulunan ailelerde sıklığı artan kalıtsal metabolik hastalıklar ile ilgili farkındalığı artırma, bilgilendirme, eğitim ve bu alandaki sorunların ilgili merciler arasında koordinasyonun sağlanarak çözülmesi için çalışmalar yürütmektedir. Dernek, aynı faaliyetleri, çocukluk çağı beslenmesi ve beslenme bozuklukları alanında da yürütmektedir. 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:


MADDE:3- Derneğin amacı: Çocukluk döneminde ortaya çıkan metabolik hastalıkların önlenmesi ve büyük bir kısmı bu dönemde ortaya çıkan metabolik hastalıkların kısa zamanda tanı ve tedavilerinin sağlanması. tanı ve tedavileri ile ilgili gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması, tıbbi besinlerin uygulandığı özel diyet tedavilerine yönelik gereken

düzenlemeler çağdaş bilimsel koşullara uygun bir şekilde sağlanarak gerekirse yurt içi ve yurt dışından cihaz araç-gereç, ilaç ve insan gücü sağlanması. bu konuda çalışan kişileri bir araya toplayarak sorunların çözümüne yardımcı olunması Derneğin başlıca amaçlarıdır.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR

 Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve daha mutlu ailelerden oluşan bir toplum için;

A) Doğum öncesi dönemden başlayarak doğuştan gelen kalıtsal metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik olarak riskli gebe ve aileleri tespit ederek hastalıkları tanıtmak

B) Yeni doğan bebeklerde Fenilketonüri de olduğu gibi diğer kalıtsal metabolik hastalıklarda da tarama programlan geliştirilmesine yardımcı olmak ve akraba evliliği ile mücadele ederek kalıtsal hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak'.

C)  Metabolizma ve Nütrisyon ünitelerinde kullanılması gerekli alet ve cihazlar ile personelin teminine çalışmak. bunlar için gerekli her türlü maddi katkı ve bağış sağlamak, gelir getirmek için balo, konser, kermes gibi faaliyetler organize etmek,

D) Metabolizma ve Nütrisyon alanında en son yenilikleri de içerecek şekilde ulusal ve uluslararası bilimsel konferanslar, kongreler. sempozyumlar. seminerler, toplantılar düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılarak kitap, dergi, broşür, CD, gibi yayınlarda bulunmak.

E) Sağlıklı çocukların beslenmesini, mineral ve vitamin gereksinimlerini düzenlemek.

F) Malnütrisyon, obesite gibi beslenme bozukluklarının saptanmasına yönelik çalışmalar yapmak ve saptanan vakaların tedavilerinin yapılmasını sağlamak,

G) Farklı yaş dönemlerinde (süt çocukluğu, okul öncesi, okul çağ, adölesan, gebelik. -özellikle adölesan gebelik- ve emzirme) beslenme bilincini geliştirerek sağlıklı beslenme davranışı kazandırılarak ileriye yönelik kronik hastalıklardan (kardiovasküler hastalık, hipertansiyon. çeşitli kanserler v.b.) korunmava yardımcı olmak-

H) Vitamin ve mineral destekli beslenmeye yönelik olarak (demir destekli beslenme, kemik sağlığı       için    beslenme, ağız-diş sağlığının  korunmasına yönelik beslenme, folik asidden zengin beslenme gibi) her türlü çalışmaları yapmak ,bunlara destek vermek,ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bunun için gereken toplum bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak

 I)  Güvenli besin ve su kullanımına destek vermek

J) Sağlıklı beslenme ve egzersiz pratiğinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak tartı kontrolü bilincini topluma kazandırmak,

K) Obesite. anoreksia nervosa ve bulimia gibi yeme bozukluklarına yönelik olarak tıbbi ve diyet tedavilerinin düzenlemek.

L) Anne ve çocuk morbitide ve mortalitesini azaltmak için UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü v.b. kuruluşların önerilerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

M) Besin ve beslenmeyle ilgili kuruluşların verileri, uygulamalarım değerlendirerek toplum sağlığına uygun geliştirilmesi için destek vermek,

N) Oral yolla beslenemeyen hasta çocukların enteral - parenteral beslenmesinin düzenlenmesini sağlamak.

O) Amacı gerçekleştirmek için gelir getirici diğer faaliyetlerde bulunmak ve dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak için sanat geceleri. toplumun ve hastaların bilinçlenmesi için yurt içi ve yurt dış toplantı, gezi, kamp, vemekli toplantılar. düzenlemek,

P) Temel beslenme biliminin toplum sağlığının korunmasına yönelik geliştirilmesi; sağlık personeli, ilgili kuruluşlar ve bireylerin eğtimi bu konuda bilinçlendirilmesi. ulusal beslenme sorunlarının ve önceliklerinin belirlenmesine destek vererek uluslararası kuruluşların önerilerini dikkate alarak ulusal standartlar geliştirilmesi. kronik hastalıklardan korunmak için çocukluk çağından itibaren gerekli önlemlerin alınması, çeşitli hastalıklarda beslenme tedavilerinin geliştirilmesi, uvgulamalarına destek verilmesi,

Q) Dernek amaçlarına ulaşmak ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için vakıf, federasyon kurabilir  ve taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, bu mallan devredebilir, gerektiğinde satabilir,

R) Amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak kanunların izin verdiği diğer çalışmaları yapar  ancak derneğin bu faaliyetlerde  bulunabilmesi için bu konularda genel Merkez Yönetim Kurulu'nun karar vermesi ve çalışma biçimini kararlaştırmış olması gerekmektedir.

S) Dernek İhtiyaç Halinde İktisadi İşletme kurabilir.

 
3WTURK CMS v8.3.1