CBMD | Çocuk Beslenme Metabolizma Derneği

Derneğin Tüzüğü

ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA DERNEĞİ

ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM-I

MADDE: l- Derneğin Adı: -Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği"dir.

DERNEĞİN  MERKEZİ:

MADDE: 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Dernek Merkez Genel Kurul Kararı ile Türkiye dahilinde şubeler açabilir. Bunun için:

 

A)- Şubeler, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere. Genel Kurul kararıyla yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yer en büyük mülki idare amirine yazılı olarak bildirilir

B)-Şube organları genel kurul. yönetim kurulu ve denetçiden ibarettir. Yönetim Kurulu üç yıl süre ile beş asil, beş yedek üye, bir denetçi, bir yedek denetçi seçer. Yönetim Kurulunca üç yıl süre için seçilen üyeler, kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda bir başkan bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter. bir sayman ve merkez genel kuruluna katılacak beş temsilci seçer.

C)- Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerin katılımı ile toplanır. Şube Genel Kurul toplantısına ait konular bu tüzüğün Merkez teşkilatında belirtilen esaslara göre de yapılır. Şube Genel Kurul olağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından iki  ay önce bitirmek zorundadırlar.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

A)            Derneğin amacına ve yapacağı işlere yönelik faaliyetleri şube alanı içerisinde yerine getirmek,

B)             Şube faaliyet alanı içinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi derlemek.

C)             Tüzük hükümlerine göre üyelik işlemlerini yürütmek,

D)            Şube çalışmalarını ve şube yönetim kurulu görevlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulması durumunda yeterince personel istihdam etmek.

E)             Genel merkez ile yapılacak görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda belirlenecek amaç ve ilkeler doğrultusundaki diğer çalışmaları yerine getirmek

F)             Yasalar gereği yapılması gereken çalışmaları ve yazışmaları yapmak ve bu çerçevede yükümlü bulunan bildirimleri zamanında ilgili mercilere bildirmek,

G)            Şube organlarındaki değişiklikleri merkeze bildirmek. şubenin genel kurul tarihi ve sonuçları hakkında zamanında merkeze bilgi vermek,

H)            Genel merkez tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak,

                   l)          Merkez yönetim kurulu tarafından verilen görev ve talimatları yerine getirmek. 

BÖLÜM-II

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:

MADDE:3- Derneğin amacı: Çocukluk döneminde ortaya çıkan metabolik hastalıkların önlenmesi ve büyük bir kısmı bu dönemde ortaya çıkan metabolik hastalıkların kısa zamanda tanı ve tedavilerinin sağlanması. tanı ve tedavileri ile ilgili gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması, tıbbi besinlerin uygulandığı özel diyet tedavilerine yönelik gereken

düzenlemeler çağdaş bilimsel koşullara uygun bir şekilde sağlanarak gerekirse yurt içi ve yurt dışından cihaz araç-gereç, ilaç ve insan gücü sağlanması. bu konuda çalışan kişileri bir araya toplayarak sorunların çözümüne yardımcı olunması Derneğin başlıca amaçlarıdır.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

 Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve daha mutlu ailelerden oluşan bir toplum için;

A) Doğum öncesi dönemden başlayarak doğuştan gelen kalıtsal metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik olarak riskli gebe ve aileleri tespit ederek hastalıkları tanıtmak

B) Yeni doğan bebeklerde Fenilketonüri de olduğu gibi diğer kalıtsal metabolik hastalıklarda da tarama programlan geliştirilmesine yardımcı olmak ve akraba evliliği ile mücadele ederek kalıtsal hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak'.

C)  Metabolizma ve Nütrisyon ünitelerinde kullanılması gerekli alet ve cihazlar ile personelin teminine çalışmak. bunlar için gerekli her türlü maddi katkı ve bağış sağlamak, gelir getirmek için balo, konser, kermes gibi faaliyetler organize etmek,

D) Metabolizma ve Nütrisyon alanında en son yenilikleri de içerecek şekilde ulusal ve uluslararası bilimsel konferanslar, kongreler. sempozyumlar. seminerler, toplantılar düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılarak kitap, dergi, broşür, CD, gibi yayınlarda bulunmak.

E) Sağlıklı çocukların beslenmesini, mineral ve vitamin gereksinimlerini düzenlemek.

F) Malnütrisyon, obesite gibi beslenme bozukluklarının saptanmasına yönelik çalışmalar yapmak ve saptanan vakaların tedavilerinin yapılmasını sağlamak,

G) Farklı yaş dönemlerinde (süt çocukluğu, okul öncesi, okul çağ, adölesan, gebelik. -özellikle adölesan gebelik- ve emzirme) beslenme bilincini geliştirerek sağlıklı beslenme davranışı kazandırılarak ileriye yönelik kronik hastalıklardan (kardiovasküler hastalık, hipertansiyon. çeşitli kanserler v.b.) korunmava yardımcı olmak-

H) Vitamin ve mineral destekli beslenmeye yönelik olarak (demir destekli beslenme, kemik sağlığı       için    beslenme, ağız-diş sağlığının  korunmasına yönelik beslenme, folik asidden zengin beslenme gibi) her türlü çalışmaları yapmak ,bunlara destek vermek,ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bunun için gereken toplum bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak

 I)  Güvenli besin ve su kullanımına destek vermek

J) Sağlıklı beslenme ve egzersiz pratiğinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak tartı kontrolü bilincini topluma kazandırmak,

K) Obesite. anoreksia nervosa ve bulimia gibi yeme bozukluklarına yönelik olarak tıbbi ve diyet tedavilerinin düzenlemek.

L) Anne ve çocuk morbitide ve mortalitesini azaltmak için UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü v.b. kuruluşların önerilerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

M) Besin ve beslenmeyle ilgili kuruluşların verileri, uygulamalarım değerlendirerek toplum sağlığına uygun geliştirilmesi için destek vermek,

N) Oral yolla beslenemeyen hasta çocukların enteral - parenteral beslenmesinin düzenlenmesini sağlamak.

O) Amacı gerçekleştirmek için gelir getirici diğer faaliyetlerde bulunmak ve dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak için sanat geceleri. toplumun ve hastaların bilinçlenmesi için yurt içi ve yurt dış toplantı, gezi, kamp, vemekli toplantılar. düzenlemek,
P) Temel beslenme biliminin toplum sağlığının korunmasına yönelik geliştirilmesi; sağlık personeli, ilgili kuruluşlar ve bireylerin eğtimi bu konuda bilinçlendirilmesi. ulusal beslenme sorunlarının ve önceliklerinin belirlenmesine destek vererek uluslararası kuruluşların önerilerini dikkate alarak ulusal standartlar geliştirilmesi. kronik hastalıklardan korunmak için çocukluk çağından itibaren gerekli önlemlerin alınması, çeşitli hastalıklarda beslenme tedavilerinin geliştirilmesi, uvgulamalarına destek verilmesi,

Q) Dernek amaçlarına ulaşmak ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için vakıf, federasyon kurabilir  ve taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, bu mallan devredebilir, gerektiğinde satabilir,

R) Amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak kanunların izin verdiği diğer çalışmaları yapar  ancak derneğin bu faaliyetlerde  bulunabilmesi için bu konularda genel Merkez Yönetim Kurulu'nun karar vermesi ve çalışma biçimini kararlaştırmış olması gerekmektedir.

S) Dernek İhtiyaç Halinde İktisadi İşletme kurabilir. 

BÖLÜM-III

 DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ: ÜYE OLMA HAKKI

MADDE:4- Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile çocuk metobolizma hastalıkları uzmanları derneğe üye olabilir. Derneğe Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Derneğe geçmişte üye olan çocuk metobolizma hastalıkları uzmanı olmayanlarında üyelikleri devam edecektir. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

 

            Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verildi. Yönetim Kuruluna İktisadi işletme kurulabilmesi veya kurulmuş bir iktisadi teşekküle iştirak etmesi konusunda yetki verilmesi oybirliğiyle Kabul edildi. Derneğin ihtiyaç duyması halinde taşıt aracı yada taşınmaz satın alması için yönetime oybirliğiyle yetki verildi. Derneğin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar ve diğer finans kurumlarıyla gerekli çalışmaların yapılması , bankalarda derneğimizi en geniş manada temsil etmesi için yönetimin çalışma yapmasına ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE:5- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE:6- Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde. üyelik kaydı  dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula itiraz hakları vardır.

BÖLÜM-IV

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE:7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

BÖLÜM.V

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE:8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

a-Genel Kurul,                                        c-DenetIeme Kurulu,

b-Yönetim Kurulu,                                

  DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE:9- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

 TOPLANMA ZAMANI

MADDE:10- Genel kurul üç yılda bir Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞIRI USULÜ

MADDE:11- Genel kurul yönetim kurulunca en az onbeş gün önceden toplantıya çağılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, veri gündemi üyelere bildirilir 

TOPLANTI YERİ

MADDE:12- Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır. 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE:13- Genel kurul toplantıları tüzükte aksine hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE:14- Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE:15- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 16- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi- yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması 'veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
7. Derneğin feshedilmesi.
8. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE: 17- Genel kurul kararları  toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ; NE SURETLE
SEÇİLECEĞİ; ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI YÖNETİM KURULU

MADDE:18- Yönetim Kurulu yedi asil yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde vedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususlan yerine getirir

  1. Derneği temsil etmek  bu hususta kendi üyelerınden bir veya birkaçına yetki vermek

2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerı yapmak ve gelecek doneme ait bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

4. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak. derneğe alt taşınır ve taşınmaz malları satmak, Bina veye tesis inşa etmek. Devlet tahvili  hazine  bonosu veya her nevi  tahlil veya hisse senedi satın almak.

5. Kira sözleşmesi yapmak. dernek lehine ipotek veya aynı haklar tesis etmek

6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak

8. Derneğe üye alınmasını veya  üyelikkten çıkarılmasına karar vermek

YÖNETİM KURULUNUN  YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI

MADDE:19-Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam savısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetım kurulu üyelerı veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin işlemi üzerıne sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisınde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

DENETLEME KURULU

MADDE:20- Denetleme Kurulu 3 Asil 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir Denetleme Kurulunun görevleri

1.     En geç 6 ayda bir ve belirsiz  zamanlarda derneğin bütün hesap işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faalıyetlerıni. derneğın mali durumunu incelemek ve denetlemek.

2.     Denetim sonucu düzenlenecek raporların yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yılllk raporları genel kurula sunmak.

3.     Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak 

GENEL SEKRETER

MADDE 21- Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarının tutulmasını sağlar ve derneğin her türlü yazışmasını yürütür.

SAYMAN

MADDE 22- Üyelik aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Ödeme yapmayan üyeleri saptayarak- genel sekretere gereğinin yapılması için bilgi verir. Derneğin her türlü gelirini kayda alır. Yönetim Kurul'u kararları uyarınca harcamalar yapar. Gelir ve gideri usulüne uygun olarak izler, gerekli defterleri tutar.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE:23-Dernek, Genel Kurullarında Dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır. 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE:24- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde. yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları -baba adları, doğum yeri ve tarihleri. meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu verin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. 

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 25 – Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Merkez Genel kurulu tarafindan belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 26- Derneğin gelir kaynakları :

1.               Üye aidatı ve giriş aidatı.

2.               Dernekçe  yapılan yayınlar. tertiplenen piyango. balo, eğlence- temsil. konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3.               Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4.               Bağışlar ve yardımlar.

5.               Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ve diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığından iznini alması gerekir. 

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE:27- Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü'nden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE:28- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu  tarafından gerçekleştirilir.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE:29-Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE:30- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır- İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğultusunda tasfiye yapılır. 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE:31-Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda , 5253 sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. 

 DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 32- Derneğin kurucuları aşağıda soyadlarına gore (alfabetik sıra ile) belirtilen kişilerdir.

AHMET AYDIN
TOLUNAY BAYKAL
GURSEL BİBEROĞLU
TURGAY COŞKUN
MAHMUT ÇOKER
MÜBECCEL DEMİRKOL
FATİH S.EZGÜ
GÜLDEN FATMA GÖKÇAY
MEHMET GÜNDÜZ
ALEV HASANOĞLU
FATOŞ NEŞE TANZER
AYŞEGUL TOKATLI
LEYLA TÜMER 

 
3WTURK CMS v8.3.1